Радваме се, че проявявате интерес към нашата фирма Защитата на Вашето лично пространство при ползване на уебсайта ни https://www.vw-sliven.com  е особено важно за нас. Затова в настоящия документ Ви информираме обстойно за обработването на личните данни. За защитата на личните данните в този уебсайт отговаря Auto-DG Сливен ЕООД. При ползването и обработване на лични данни Auto-DG Сливен ЕООД се придържа стриктно към законовите разпоредби, свързани със защитата на личните данни. Правото на ползване на лични, както и на анонимни данни, без да се накърняват описаните по-долу права на субектите на данни в законово допустимия обхват, принадлежи на Auto-DG Сливен ЕООД

Настоящата декларация за защита на данните е валидна единствено за  https://www.vw-sliven.com  и свързаните подсайтове, но не и за уебсайтове, които са контролирани и управлявани от трети лица. Моля, проверявайте декларациите за защита на личните данни на такива сайтове, тъй като те не са под наш контрол и Auto-DG Сливен ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание и мерките за защита на данните.

[1.] Сигурност на личните данни

[1.1] Auto-DG Сливен ЕООД е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, които наред с другото да ги защитават от загуба, манипулация или неоторизиран достъп. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти. В случай че защитата на Вашите лични данни бъде нарушена и в резултат на това възникне вероятност за висок риск по отношение на Вашите права и свободи, ще Ви уведомим незабавно и по възможност в рамките на 72 часа.

[1.2] Моля, имайте предвид, че Вие сами носите отговорност за сигурното съхранение и поверителността на данните и паролите, които са Ви предоставени или съобщени като потребител.

[2.] Използване от малолетни лица

[2.1] Обръщаме внимание, че обработването на всички лични данни е разрешено да се ползва само от лица, които са навършили 14-годишна възраст. Забранено е ползването на системи и инструменти и произтичащото от това обработване на данните от потребители под тази възрастова граница без разрешението на родителите/лицата, упражняващи родителски права. Ако въпреки това се стигне до такова обработване на данни, ние ще го преустановим незабавно след като получим информация за него.

[3.] Събиране и обработване на лични данни

[3.1] Данни, предоставяни от Вас

Ние обработваме лични данни само съгласно действащите законови разпоредби относно защитата на данни. Когато кореспондирате с нас или попълвате формуляр с данни на нашия уебсайт, моля да обърнете внимание на това, че данните, посочени от Вас в съответния формуляр, се обработват за целите, описани по-долу (вж. [5.] и [6.]).

[3.2.] Данни, събирани от нас

Когато посещавате нашия уебсайт, личните данни се записват технически автоматизирано чрез „бисквитки“. По-подробна информация относно „бисквитките“, които се използват на нашия уебсайт, може да намерите в т. [7.], както и в нашата Политика за бисквитките.

[4.] Партньори

Auto-DG Сливен ЕООД не извършва цялото обработване на личните данни самостоятелно, а получава помощ от професионални партньори, и по-конкретно от Porsche Informatik GmbH със седалище в Залцбург 5020, Porsche Austria GmbH & Co OG със седалище в Залцбург 5020, Vivid Planet Software GmbH със седалище в Хендорф ам Валерзее 5302, които действат от името на Porsche Inter Auto GmbH & CO KG. Партньорите са внимателно подбрани и чрез подходящи технически и организационни мерки полагат грижи за това, обработването на Вашите лични данни да се извършва в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на личните данни и защитата на Вашите интереси да бъде гарантирана. На партньорите ни не се разрешава да използват предоставените им данни за собствени или рекламни цели или да ги предоставят на трети лица.

Освен това Auto-DG Сливен ЕООД не предоставя тези данни на трети лица, като издатели на адресни указатели или предприятия за директен маркетинг.

[5.] Обработване на данни, за които не е необходимо съгласие

По-подробна информация относно обработването на данни, за което не се изисква съгласие, ще намерите в изброяването по-долу.

Услуга „Онлайн резервация“

 • Онлайн резервацията дава възможност на клиентите от сервиза по всяко време и независимо от работното време сами да запазват на началната страница на дилърството дата/час за обслужване. Онлайн резервацията може да се използва по два начина. Единият вариант е посредством свързване към портала за клиенти carLOG, при което Вашите основни данни от категорията* (данни за контакт и идентификация) се извикват директно от carLOG. Другата възможност е онлайн резервацията да бъде използвана чрез регистрация като гост, при което предоставените от Вас данни от категорията** (избрани услуги и продукти, данни за контакт и идентификация, данни за автомобила) автоматично се обработват с цел подготовка на обслужването за заявената дата/час.
 • Цел: резервация и осъществяване на обслужване на заявена дата/час
 • Обосновка: изпълнение на договор, респ. за предприемане на преддоговорни мерки при поискване от Ваша страна
 • Срок на съхранение: 12 месеца

*Точни полета за данни: обръщение, титла, собствено име, фамилия, имейл
** Точни полета за данни: ремонт и поддръжка, пакети за лоялни клиенти, предложения и промоции, ремонти по лична молба, предаване на автомобил на дата по желание, обръщение, титла, собствено име, фамилия, телефон, имейл, улица, пощенски код, населено място, държава, марка, модел на автомобила, номер на рама, регистрационен номер, първоначална регистрация

Услуга „Спонтанна кандидатура “

 • Имате възможност да кандидатствате за свободни работни места на нашия уебсайт или да ни изпратите заявление. Във връзка с вашата молба, данните от категория (данни за контакт и идентификация, данни за лични / професионални обстоятелства и характеристики, снимка на кандидат) ще бъдат обработвани автоматично от нас.
 • Цел: Целта на електронната обработка на данни за кандидатите е изборът на подходящо лице за свободното работно място ( наемане на служители)
 • Обосновка: Заявен интерес или извършване на преддоговорни мерки при поискване от вас.
 • Срок на съхранение: Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до края на процеса на кандидатстване.

* Точни полета за данни: заглавие, заглавие, собствено име, фамилия, дата на раждане, телефон, имейл, националност, пощенски код, град, улица / номер, автобиография, снимка, други документи

[6.] „Бисквитки“ и социални приставки (Social Plugins)

[6.1] Събираме автоматично данни чрез използването на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък текстови файл, който съхранява интернет настройки. Почти всеки уебсайт използва тази технология. Тя се сваля от Вашия интернет браузър при първото посещение на уебсайта. При следващо посещение на този уебсайт със същото крайно устройство „бисквитката“ и съхранената в нея информация се изпращат или обратно към уебсайта, който я е създал („бисквитка“ на първа страна), или към друг уебсайт, към който тя принадлежи („бисквитка“ на трета страна). По този начин уебсайтът разпознава, че вече е бил посещаван от този браузър и в някои случаи променя показваното съдържание.

[6.2] Повече информация относно „бисквитките“, които се използват на нашия сайт, може да намерите в нашата Политика за бисквитките.

[7.] Права на субектите на данни

По отношение на обработването на данни може да предявявате следните Ваши права:

[7.1] Право на информация Може да изисквате потвърждение за това дали и в какъв обем да се обработват Ваши лични данни.

[7.2] Право на корекция В случай че ние обработваме Ваши лични данни, които са непълни или некоректни, може по всяко време да изискате тяхното коригиране или допълване.

Ако сте регистрирали потребителски акаунт, може да разполагате с достъп до Вашите лични данни по всяко време и самостоятелно да ги коригирате или допълвате. Освен това по всяко време може да закриете потребителския акаунт.

[7.3] Право на изтриване Може да изискате изтриване на Вашите лични данни, ако целта, за която са събрани, е отпаднала, ако е налице неправомерна обработване, обработването засяга прекомерно Вашите законни интереси, които изискват защита, или обработването на данни се основава на Ваше съгласие, което вече е оттеглено. Тук следва да се обърне внимание на това, че може да съществуват други причини, които да не допускат незабавното изтриване на Вашите данни, напр. законово регламентирани срокове на съхранение, висящи производства, предявяване, упражняване или защита на законни права и др.

[7.4] Право на ограничаване на обработването Имате право да изисквате ограничаване на обработването на

Вашите данни, когато

 • оспорвате коректността на Вашите данни за срок, който ни позволява да проверим
 • коректността им,
 • обработването на Вашите данни е незаконосъобразно, Вие обаче отказвате изтриване и вместо това изисквате
 • ограничаване на ползването на данните,
 • данните вече не са ни необходими за предвидената цел, но на Вас са Ви необходими за
 • предявяване, упражняване или защита на законни права или
 • сте предявили възражение срещу обработването на данните.

[7.5] Право на преносимост на данните Може да изискате от нас да Ви предоставим посочените от Вас данни в структуриран, установен и машинно четим формат, при условие че обработваме Вашите данни въз основа на дадено от Вас съгласие или в изпълнение на договор между нас и обработването се извършва автоматизирано.

[7.6] Право на възражение В случай че обработваме Вашите данни за изпълняване на задачи, които са в интерес на обществото, в изпълнение на публични правомощия или ако при обработването се позоваваме на необходимостта от защита на наш законен интерес, Вие може да предявите възражение срещу това обработването на данни, ако е налице преимущество на интереса, който изисква защита на Вашите данни. Може по всяко време да предявите възражение срещу изпращането на реклама, без да посочвате причини.

[7.7] Право на жалба Ако считате, че при обработването на Вашите данни нарушаваме австрийски или европейски закони за защита на личните данни и по този начин сме нарушили Вашите права, Ви молим да се свържете с нас, за да можем да изясним всички въпроси. Вие, разбира се, имате право да подадете жалба пред австрийските органи за защита на личните данни, респ. пред европейски надзорен орган.

Тези права може да предявите директно пред Auto-DG Сливен ЕООД  чрез съобщение на имейл адрес: service@vw-sliven.com

 

[8.] Данни за контакт

Отговорно лице:  Auto-DG Сливен ЕООД