Проект  BG16RFOP002-2.089-1910-С01 на обща стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране, с начална дата 22.10.2021 и крайна дата 22.01.2022 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.